Запослени 

+38118212535

Запослени

Директор школе : Милош Станковић

Директор школе је одговоран за законитост рада школе.

 Директор организује образовно-васпитни рад школе и стара се о његовом остваривању и унапређивању; организује и остварује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника; доноси одлуке о слободним радним местима; предузима мере у случају недоличног понашања наставника и стручних сарадника и њиховог негативног утицаја на ученике, наставнике и стручне сараднике; сазива и руководи седницама Наставничког већа, образује, усмерава и ускла­ђује рад стручних органа у школи; остварује сарадњу са Министарством просвете и ро­дитељима ученика и обавља и друге послове и задатке утврђене законом и Статутом шко­ле.Директор школе стара се о осигурању квалитета, самовредновању и остваривању стандарда постигнућа, о остваривању Развојног плана школе. Одлучује о приговору ученика на оцену из предмета и владања, и ако оцени да је приговор основан образује коми­сију од три члана пред којом ученик полаже испит. 

Покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог. Против наставника и стручног сарадника који учествују у штрајку не обезбеђујући минимум процеса рада у трајању од 30 минута по часу покреће дисциплински поступак.

Помоћник директора школе: Младен Јовановић